• ساختمان #وزارت_نفت تخلیه شد پس از مشاهده #دود در طبقات چهاردهم و پانزدهم ساختمان اصلی وزارت نفت، کارکنان این وزارتخانه از ساختمان تخلیه شدند. هنوز از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست. دود ناشی از حادثه هنوز از بیرون وزارتخانه قابل رویت نیست.