• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/13 ساعت 22:00

    غم عالم چه زمانی به آدمیزاد مستولی می‌شه؟ اوقاتی که بعد از یه مدت مدید، دوستان صمیمی‌ت رو می‌بینی و نمی‌دونی تعریفی‌ها رو از کجا شروع کنی. زمان بدو بدو می‌کنه و تموم می‌شه، معاشرتت به صحبت‌های روزمره ختم می‌شه. شب می‌رسی خونه و در خلوتت می‌گی چرا سبک نشدی؟! چرا دلت غم عالم داره!