• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/05/13 ساعت 22:09

  عشق به فرزند عجب دنیایی است
  می تواند همچون روحی در کالبد مرده بدمد
  مصداق بارز مرده بدم
  بودم
  و با خبری درباره کیان زنده شدم زنده و پرواز کردم
  خدایا این شادیهای کوچک را از ما نگیر