• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/13 ساعت 22:09

    عشق به فرزند عجب دنیایی است می تواند همچون روحی در کالبد مرده بدمد مصداق بارز مرده بدم بودم و با خبری درباره کیان زنده شدم زنده و پرواز کردم خدایا این شادیهای کوچک را از ما نگیر