• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/12 ساعت 02:33

    شعر از رابعه بنت کعب مشهور به رابعه بلخى است .ابوسعید ضمن مواعظش آن را به کار مى برده