• قصری که شیرین بر پا کرده؛ شیرینی که غایب است. کار درست را انجام داده و تبعات آن را پذیرفته و مدیریت کرده حتی برای زمان نبودنش. او به بچه‌ها گفته پدر قصر دارد و برای ساخت این قصر برای بچه‌ها قلبش را داده است. #قصر_شیرین میرکریمی قصری از جنس فداکاری زنانه است و تماشایی.