• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/05/11 ساعت 22:50

    هنوز مست شادی خبر ثبت جنگلهای #هیرکانی در فهرست جهانی #یونسکو بودیم که به ناگاه چنین پوستری با چنین محتوایی به دستمان میرسد رالی در جنگلهای هیرکانی! این تیتر نشان میدهد هیچ‌چیز از جنگلهای هیرکانی وهیچ چیز از میراث #طبیعی نمیدانیم وگرنه اینگونه بر پیکر زخم‌خورده‌اش یورش نمیبردیم