• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/10 ساعت 00:31

    ١- سال ١٣٥٨ دولت موقت که از سوى شوراى انقلاب اختیار قانونگذارى گرفته بود قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران را تصویب کرد ٢-به موجب بند الف آن علاوه بر نفت و گاز و …صنایع خودرو نیز ملى شدند. ٣-برابربند ب آن قانون سهام ٥١ نفر در آن صنایع مصادره شد. زنده یاد قندچى دربین ایشان نبود