• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/10 ساعت 00:54

    ٥-با همان لباس کار تعمیر کامیون را رها مى کردو با همان هیئت در جلسات حضور مى یافت و بعد از جلسه برمى گشت و تعمیرات را ادامه مى داد.مطابق اسناد،به اتکاى دانش بومى به ماک امریکا دیکته مى کرد که مثلادیفرنسیال یا اکسل چه مختصاتى داشته باشد. گفتنى‌ها بسیار است و مجال کوتاه