• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/05/09 ساعت 22:02

    اگر می‌خواهید مؤمن باشید رازدار باشید، هم اسرار خودتان را فاش نکرده وآبروی خودتان را نبرید، زیرا آبرو هدیه‌ی خداوند است، خدای متعال تو را بیشتر از خودت #دوست دارد، خدای متعال به تو آبرو داده است و اگر خودت آبروی خودت را ببری #گناه نابخشودنی است، مثل بردن آبروی دیگران است.
    #راز