• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/09 ساعت 04:28

    و حال بازار آن جا[بصره] چنان بود که آن کس را که چیزى بودى به صراف دادى و از صراف خط[حواله] بستدى و هرچه بایستى بخریدى و بهاى آن بر صراف حواله کردى و چندان که در آن شهر بودى بیرون از خط صراف چیزى ندادى. #ناصر_خسرو #سفرنامه