• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/09 ساعت 00:18

    گفتگوى من با آقاى حاجیلو شهروند روستاى ولى در شهرستان طارم استان زنجان https://www.facebook.com/۶۹۶۲۲۰۳۵۱/posts/۱۰۱۵۷۲۵۸۲۵۲۳۳۵۳۵۲?s=۶۹۶۲۲۰۳۵۱&sfns=mo …