• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/08 ساعت 15:39

    امیدوارم بزرگان اصلاحات جوابگوباشند و #روشنگری کنند: این حجم از دستگیری اعضای شورای شهر و شهردارها طبیعی به نظرنمی رسد چنددرصد ازدستگیرشدگان متعلق به لیست اصلاح طلبان است؟ چند درصد این دستگیری‌ها به خاطرخاستگاه وتعلق جناحی آنهاست؟ چنددرصدبه خاطرفساد؟ چرا واکنش نشان نمی‌دهند ؟