• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

  1398/05/08 ساعت 15:39

  امیدوارم بزرگان اصلاحات جوابگوباشند و #روشنگری کنند:
  این حجم از دستگیری اعضای شورای شهر و شهردارها طبیعی به نظرنمی رسد
  چنددرصد ازدستگیرشدگان متعلق به لیست اصلاح طلبان است؟
  چند درصد این دستگیری‌ها به خاطرخاستگاه وتعلق جناحی آنهاست؟
  چنددرصدبه خاطرفساد؟ چرا واکنش نشان نمی‌دهند ؟