• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1398/05/08 ساعت 18:07

    کاش مستی داشت هر حرامی چون شراب/آن زمان معلوم میشد در جهان هوشیارکیست!