• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/05/08 ساعت 11:28

    خانم #ابتکار که باحمایت ایشان پروژه #نفوذ سیدامامی و جاسوسی ازحوزه موشکی، دریایی و #سپاه صورت گرفت واین روزها برعلیه کمیته دوتابعیتیها بیانیه میدهند؛در بیانیه خود بگویند از چه سنی و چقدر در آمریکا بودند؟با گرین کارت، تابعیت یااقامت؟ فرزند ایشان چه نقشی در پرونده حوزه انرژی داشته؟