• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/06 ساعت 05:30

    چند روز از مرگ خودخواسته او گذشته و در این مدت همواره این پرسش را از خودم و ما داشته‌ام:کدام یک از نقش‌ها مان را بازى نکرده‌ایم که چنین مصیبت هایى را شاهدیم بدرود