• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/05 ساعت 20:07

    از ۹ سال پیش مردن برای من در یک کلمه خلاصه می‌شود: شن.
    هر چقدر عزیزت را، زندگی‌اش را یا حتی زندگی‌ات را محکم بغل کنی که مرگ آن را با خود نبرد، حیات مانند شن، آسان و سبک از میان دستانت می‌ریزد و تمام می‌شود.