• پدرام سلطانی   PedramSoltani1@

    1398/05/05 ساعت 14:43

    این فقط ظلم به دانشجویان مستعدى که جایشان را در دانشگاه افراد وصل به قدرت مى گیرند نیست. ظلم به همه مردم #ایران است که معضل پزشکان کم سواد رانتى، سلامتشان را به مخاطره مى اندازد.
    براى انهدام اعتماد مردم به #نظام_سلامت و افزایش چشمگیر خطاهاى پزشکى بهترین راه را انتخاب کرده اید!