• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/05 ساعت 10:46

    کدام کارگران کمترین دستمزد روزانه را می‌گیرند؟
    بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، کمترین میزان دستمزد روزانه را #کارگران «میوه‌چین»و بیشترین متوسط #دستمزد روزانه را کارگران «دروگر غلات و نشاکار» دریافت کرده‌اند.