• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1398/05/04 ساعت 14:51

    چرا نباید تو انتخاباتی که به دور از نظارت استصوابی برگزار میشه، که اینهمه سعی کردند از برگزاری اش جلوگیری کنند و انتخاباتی که برخی از درستکارترین همکارانم کاندیداش بودند شرکت نمی‌کردم؟!
    چون کارت ملی هوشمند یا برگه رسید تعویض کارت ملی نداشتم!
    ×#شورایاری