• انتخابات انجمن هاى شورایارى بار دیگر؛ و تا ساعت ٢٠ تمدید شد.
    طبق آیین نامه، تمدید مهلت راى گیرى بعد از ساعت ٢٠ امکان پذیر نیست.

    #شورایاری