• انتخابات انجمن هاى شورایارى بار دیگر؛ و تا ساعت ٢٠ تمدید شد. طبق آیین نامه، تمدید مهلت راى گیرى بعد از ساعت ٢٠ امکان پذیر نیست. #شورایاری