• مهدی بختیاری   Mahdiibakhtiari@

    1398/05/03 ساعت 20:14

    و همچنین مسئولیت کمیته مشارکت‌های مردمی #اربعین و وقوع حوادث و بلایای طبیعی(سیل، زلزله و …) و مدیریت بر گردشگری زائرین ایرانی و عراقی در کشورهای عراق و ایران و مسئولیت توسعه اقتصادی بخش خصوصی عهده دار خواهد بود.