• #آب یک مسئله دولتی نیست و بحران آب فقط مربوط به دولت یا حاکمیت نیست. ما از «اجتماعی نبودن» آب ضربه می‌خوریم. آب یک مسئله اجتماعی است نه صرفاً سیاسی.