• #آب یک مسئله دولتی نیست و بحران آب فقط مربوط به دولت یا حاکمیت نیست.
    ما از «اجتماعی نبودن» آب ضربه می‌خوریم.
    آب یک مسئله اجتماعی است نه صرفاً سیاسی.