• محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

    1398/05/02 ساعت 16:12

    مقام مسؤول در بوشهر: -#کودکان را در پاکستان به صورت حرفه‌ای #معلول می‌کنند و به صادرکنندگان #گدا به ایران، می‌فروشند!- و ما هم به این گدایان #پول می‌دهیم تا باندهای ضد انسانی را ثروتمندتر کنیم!