• راه برون رفت از وضعیت کنونی جهان پذیرش این‌ واقعیت از سوی #غرب است که دوره یکه‌تازی پایان یافته است. پنبه بسیاری از اعتبار و ارزش‌های‌ غربی با راه‌اندازی جنگ و خونریزی در #عراق، #لیبی و #سوریه زده شد. جایگاه #آسیا و کشورهای مستقل رو به افزایش است و این باید پذیرفته شود