• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/05/01 ساعت 03:48

    حاشا که کند دل به دگر جا منزل دور از دل من که گردد از عشق خجل چشمم چو شکفت غیر آب تو نخورد هم سرمهٔ دیده‌ای و هم قوت دل #مولانا