• محمد شلتوکی   mshaltouki@

    1398/04/31 ساعت 11:49

    جزئیات شناسایی ۱۷ جاسوس در مراکز حساس کشور

    مدیرکل ضدجاسوسی #وزارت_اطلاعات: جاسوس‌های شناسایی شده شامل شاغلین مراکز اقتصادی، #هسته‌ای، #نظامی و سایبری کشور و همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند.