• محمد امین ایمانجانی   ImanjaniM@

    1398/04/31 ساعت 00:48

    در #فرهیختگان پیرامون چندابهام درباره درآمدهای #فردوسی_پور در #برنامه_۹۰ که بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان است، گزارشی را با عنوان «عادلوصداوسیمادرچالش #شفافیت» تهیه کردیم.دو روزپیش ازانتشار برای عادل فرستاده شد وعلی‌رغم قول پاسخگویی به صورت خودجوش جوابی دریافت نشد.