• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/31 ساعت 01:19

    گاسپار هازر بالاخره داستانش را تعریف مى کند: کاروانى در میان صحرا راه گم کرده است.سراب‌ها بر گمراهى مى افزایند.اما کاروانسالار که پیر نابینایى است ،مشتى شن بر مى دارد و مى چشد و مى گوید از این سو باید برویم .بعد از مدتى به ساحل مى رسند. #معماى_گاسپار_هازر #ورنر_هرتزوگ #سینما