• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/31 ساعت 00:01

    بعد از تهران ،همدان،کرمانشاه،سنندج و سارى اینک ١٢ و ١٣ مرداد کنسرت شهر خاموش در رشت #کیهان_کلهر https://www.instagram.com/p/B۰I۰ja_gHww/?igshid=۱lf۸ex۲yqfs۲z …