• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:45

    نامردى و بى معرفتى گله هاى درون خانوادگیه وقتى از حد بگذرن موقعیت دیگه اى پیدا مى کنن !دودمان به باد میدن!کاش اعضاى خانواده بفهمن و به موقع حل کنن