• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:31

    امیدوارم بقیه هم که بیدارن مثل من سى چهل ساعتى خوابیده باشن و بى خوابیشون از اضطراب و نگرانى نباشه بلکه مثل من باشند که به اجداد قطبى ام رفتم و خواب و بیدارى ام هم مطابق میل باطنى ام تنظیم میشود.