• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 01:49

    و من بدین فلج چهار ماه بماندم،به حالتى که از آن صعب‌تر نباشد و هیچ چیز از دنیاوى بامن نبود الا دو سله کتاب و ایشان مردمى گرسنه و برهنه و جاهل بودند-هرکه به نماز مى آمد ، البته با سپر و شمشیر بود-و کتاب نمى خریدند.
    #ناصر_خسرو
    #سفرنامه