• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:48

    یک خر مگسى آمده نشسته روى بیسکویت !مانده‌ام بکشمش یا نکشم!او هم روى بیسکویت مشغول است