• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/30 ساعت 02:11

    چون بعضى مى پرسند: فلج ناحیه ایست نزدیک طائف در صحراى عربستان سله هم به معنى سبد و زنبیل و احتمالا خورجین است