• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1398/04/29 ساعت 12:20

    کاهش بار مراجعه مردم به پزشک به دلیل هزینه‌های سلامت نیست، کاهش توان مالی خانوارها و اثربخشی ضعیف پوشش بیمه‌ای در همه جای دنیا مراجعه بیماران بدون نسخه پزشکان به داروخانه‌ها را افزایش می‌دهد.