• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/04/29 ساعت 00:12

    و به یاد بیاورم سخنان رسولى سر بازجوى ساواک را در پاگرد پله هاى کمیته مشترک ضد خرابکارى که «حمید اشرف و بهرام آرام و پرویز واعظ زاده و ….. را کشتیم.. خیال اعلیحضرت تا هشتاد سال راحت شد»