• معصومه پورصادقی   MPoorsadeghi@

    1398/04/29 ساعت 12:11

    #ظریف در گفتگو با #نیویورکر: با #ایران بازی نکنید، ما همیشه پاسخ میدهیم. ما همیشه گفتیم، شاید شما شروع کننده جنگ باشید اما اتمام کننده آن نخواهید بود، با ایران بازی نکنید.