• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1398/04/29 ساعت 12:38

    در این بین استفاده برخی جوانان از داروهای اعتیادآوری از جمله کلرونوزپام، آگزوزپام و آلپرازولام و مراجعه به داروخانه برای تهیه آنها بدون نسخه پزشک با افزایش محسوس و معناداری روبرو است.
    این داروها ضد استرس و آرامبخش است که روانپزشکان برای بیماران خود تجویز می‌کنند.