• کنگره #آمریکا با ۹۹درصد آرا بن‌سلمان را به‌خاطر قتل فجیع #خاشقچی تحریم کردکه خیلی خوب است ولی آیاکشتار وحشتناک این‌همه کودک و زن و مرد #یمنی به اندازه یک نفرهم ارزش نداشته که دراین موضوع هم موضع بگیرند؟ آیاخون هزاران شهید بیگناه بمبارانهای کور به اندازه یک نفر ارزش نداشت؟! #یمن