• قرآن میگویدبهشت جای خوشگویی وامان است وبیهودگی وناپاکی درآن نیست امروزه سیاستهای فرهنگ عمومی جامعه راشبیه بهشت کرده یاجهنم حسادت،آبروبری بدگمانی،ناامیدی،بی اعتمادی وناامنی راتوسعه داده؟ باید #سیاستها رااصلاح کردوالاکسی با #قانون یازر و زور وتزویر،#بهشتی نمی‌شود #سیاستگذاری_قرآنی