• اینکه #ظریف پیشنهاد داده که آمریکا لغو قطعی تحریمها را در کنگره و ایران #پروتکل_الحاقی را در مجلس تصویب کنند به این معنی است که در تهران این تصمیم در سطح عالی گرفته شده تا در صورت موافقت آمریکا، مجلس و شورای نگهبان همراهی داشته باشند.این میتواند برد برد برای طرفین باشد
    @JZarif