• احتمال توقیف دومین کشتی انگلیسی توسط ایران رویترز: دومین #نفتکش تحت مالکیت شرکت بریتاتیایی در منطقه تنگه هرمز به سمت ایران در حرکت است