• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/04/27 ساعت 02:45

    اگر فکر میکنید باپرزنت کردن در برابر شخصی که بیشتر ناملایمات از داخل کابینه وی بر علیه استارتاپهاست مورد توجه قرار گرفتید سخت دراشتباهید اگر #مردم خدمات شمارادوست بدارندمورد توجه قرارگرفته‌اید امروز آقایون میوه‌ای بنام #استارتاپ و که دیگران زحمتش راکشیده‌اند بنام خوداز درخت کندند