• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1398/04/27 ساعت 02:07

  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
  در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

  تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
  عرصهٔ شطرنج رندان را مجال شاه نیست

  این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمتست
  کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست