• مهتاب جودکی   JoudakiMahtab@

    1398/04/27 ساعت 04:35

    آتشنشانان منتظرند تا دود بنشیند. شهردار منطقه کجاست؟ مسئول میراث کجاست؟ https://twitter.com/JoudakiMahtab/status/۱۱۵۱۶۳۵۰۶۸۸۶۵۱۹۱۹۳۶ …