• مهمتربن خبر‌های نشست خبری #الکامپ
    #اندروید ملی صرفا به صورت بومی در حال توسعه است و هیچگونه همکاری با بازار کشور‌های همسایه شکل نگرفته است.
    مشکل فنی از لحاظ بستر فناوری برای اتصال کارت سوخت به کارت بانکی وجود ندارد و این تصمیم از سوی دیگری گرفته شده است.