• اگر ایران همین امروز به دنبال #مذاکره با امریکا باشد(که نیست)، طبق اصول اولیه مذاکره باید خود را آماده مقاومت جلوه دهد.
    نه در موضع ضعف و تسلیم. وگرنه پای میز مذاکره باید امتیاز حداکثری تقدیم کنی.
    شاید منافع کوتاه مدت دلال‌های واردات‌چی تامین شود, اما خلاف #منافع_ملی است …