• عادل پیغامی   AdelPeyghami@

    1398/04/27 ساعت 10:41

    یکی از راهکارهای پیشرفت نهاد عدلیه در کشور، تاسیس دادگستری‌های تخصصی است. که قاضی و وکیل و دادستان متخصص خود را هم داشته باشد، دادگاه خانواده تجربه نسبی خوبی بود و دادگاههای صنفی نه.
    #قوه_قضائیه