• حجت میان آبادی   HojjatMianabadi@

    1398/04/26 ساعت 16:18

    مسوولان! به جلسات خشکسالی ادامه دهید!

    نکته مهم در سیاستگذاری #سیل و #خشکسالی آنست که مدیریت سیل و خشکسالی، «فرآیند_محور» است و «پروژه» نیست

    مدیریت سیل و خشکسالی باید بصورت فرآیند توأمان سیل-خشکسالی و خارج از رخدادهای مقطعی صورت گیرد

    http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/۲۳۴۹۵۰/ …