• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/26 ساعت 17:52

    محض اطلاع اعضای #لیست_امید عرض کنم: زمزمه‌های تغییر در بودجه صداوسیما و ایجاد سازوکاری مستقل ازدولت آغاز شده. بصیرت وفارس زمزمه راآغاز کردند و راه‌حل رادر مجلس دیدند. گفتم زودتر عرض کنم اعضای لیست امید برای رای دادن به طرح‌هایی که در آینده نزدیک به مجلس می‌آید، دوستان #شتاب کنید